Strategické řízení organizací
 • Audit strategického řízení organizace – jak je organizace řízena, jak má nastaveny cíle, zda aktivně pracuje se strategií budoucího rozvoje
 • Vedení série workshopů s vedením organizace s cílem posouzení aktuální situace a formulace strategických cílů na následující období (za využití metod Business Dynamics, SWOT analýza, Balanced Scorecard)
 • Rozpracování strategických cílů do měřitelných ukazatelů, odpovědností a změnových projektů
 • Podpora při realizaci stanovené strategie formou projektového řízení týmu manažerů podniku, workshopů, řešení individuálních témat ve vazbě na realizovanou strategii
Procesní audity
 • Úvodní analýza organizace s cílem identifikovat prostor pro zlepšení a zmapování interních procesů – posouzení strategického, finančního, procesního a organizačního řízení
 • Definování cílového stavu (např. snížení administrativy, urychlení procesů, snížení nákladů, příprava organizace na plánované změny apod.)
 • Detailní analýza a optimalizace prioritních oblastí
Personální audity
 • Příprava personálního auditu: zaměstnanci vybraní do personálního auditu jsou rozděleni do skupin podle toho, zda s nimi proběhne řízený osobní pohovor nebo skupinový program, tzv. Development centrum
 • Definice klíčových kompetencí, které má personální audit prověřit, a to s ohledem na cíle optimalizace, cílové procesy a stanovené odpovědnosti a pravomoci jednotlivých pracovních pozic vůči procesům
 • Vytvoření struktury řízeného pohovoru a programu tzv. Development center, tj, programů, během kterých jsou kompetence zaměstnanců prověřovány formou individuálních a skupinových cvičení
 • Realizace osobních pohovorů a skupinových programů
 • Vyhodnocení personálního auditu ve formě individuálních a systémových doporučení.
Finanční a forenzní audity
 • Detailní analýza hospodaření organizace, procesů finančního řízení včetně veškerých souvisejících agend
 • Vyhodnocení efektivity finančního řízení a formulace doporučení na změny
 • Detailní prověření investičních procesů a investiční činnosti, výběrových řízení (dle zákona 137/2006 sb), realizovaných zakázek
 • Analýza hospodaření s majetkem, procesů majetkové agendy
Audity veřejných zakázek
 • Posouzení interních procedur a nastavených pravomocí v rámci organizace výběrových řízení
 • Prověření věcného způsobu zadávání a vyhodnocování výběrových řízení (zadání, kritéria hodnocení, závěry komise)
 • Prověření kompletní dokumentace k výběrovým řízením a následné realizaci zakázky
Optimalizace, restrukturalizace, snižování nákladů
 • Optimalizace: detailní analýza konkrétních procesů nebo oblastí s cílem dosažení vyšší výkonnosti (např. produktivity, ziskovosti, kvality)
 • Snižování nákladů: Analýza struktury nákladů, pracovní náročnosti a dalších aspektů s vlivem na celkovou výkonnost organizace; prověření možností pro snížení nákladů (např. formou optimalizace činností, snížení pracovní náročnosti, outsourcingu) na základě detailní analýzy
 • Restrukturalizace: provedení procesního auditu se zaměřením na změnu organizační struktury tak, aby byl podpořen cílový stav fungování organizace (např. utlumení či posílení vybraných činností, příprava na fúzi nebo akvizici, centralizace podpůrných oblastí apod.)
Návrh organizačních struktur a motivačních systémů
 • Nastavení systému řízení organizace v souladu s cíly restrukturalizace
 • Návrh organizační strukturu v souladu s cíli procesů
 • Dokumentace popisu pracovních míst, pravomocí, odpovědností, hodnocení zaměstnanců
 • Tvorba motivačních systémů včetně kalkulačních modelů
Podpora obchodní činnosti
 • Optimalizace obchodních procesů  - plánování, nastavení portfolia služeb a produktů, organizační zajištění, posílení kompetencí zaměstnanců prostřednictvím tréninků
Optimalizace IT podpory
 • Posouzení aktuální IT podpory a formulace strategie rozvoje, doporučení na budoucí architekturu a intergraci
 • Posouzení aktuálního stavu ICT podpory
 • Definice detailních požadavků na cílové informační systémy, návrh architektury
 • Implementace procesů dle standardu ITIL
Quality Assurance implementačních projektů
 • Zajištění kvality implementačního projektu vzhledem k cílům procesů, pro které je informační podpora budována
 • Zprostředkování komunikačních vazeb mezi implementačním týmem a klíčovými uživateli na straně zákazníka
Řízení lidských zdrojů
 • Formulace strategie řízení lidských zdrojů
 • Implementace best-practice procesů, např. v oblasti rozvoje a vzdělávání zaměstnanců, plánování zaměstnanců, hodnocení, motivačních systémů
 • Vytváření komplexních systémů vzdělávání a hodnocení zaměstnanců na základě kompetenčních modelů
 • Analýza a návrh motivačních systémů zaměstnanců